คลัง เพิกถอนใบอนุญาตธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายคริปโต-โทเคน : หั่วปี้ ประเทศไทย

คลัง เพิกถอนใบอนุญาตธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายคริปโต-โทเคน : หั่วปี้ ประเทศไทย

กระทรวงการคลัง ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ตามคำแนะนำของ ก.ล.ต. (19 พ.ค. 2565) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 910/2565 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด ตามคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทดังกล่าว

ซึ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี และประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว มีสิทธิเสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

โดยเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.ได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า บริษัทหั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากรที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์

ทำให้ทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีมติสั่งให้บริษัทระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 และให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

ต่อมาคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้มีมติขยายระยะเวลาดำเนินการแก้ไขระบบงาน และระยะเวลานำส่งผลการแก้ไขตามคำขอของบริษัท เป็นจำนวน 2 ครั้ง จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัทมิได้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว อันเป็นการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการสั่งการขอรงคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น ทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 จึงมีมติเสนอต่อ รมว.คลัง ว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทดังกล่าว

อ.ก.พ.นโยบายข้าว ตั้งเป้าการผลิตข้าว 65/66 เน้น ข้าว 5 ประเภท 30 ล้านตัน

ผลการประชุม อ.ก.พ. นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต เผย เป้าการผลิตภายรอบปี 2565/2566 โดยการผลิต ข้าว 5 ประเภท จำนวน 30 ล้านตัน

(19 พ.ค. 2565) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ (อ.ก.พ.) นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1 / 2565 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวไทย และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบเป้าหมายการผลิต ข้าว และการวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/2566 และการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566

รมช.ประภัตร เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้กำหนดความต้องการใช้ข้าว (Demand) ปี 2565/66 ไว้ที่จำนวน 27.6 ล้านตันข้าวเปลือก ดังนั้น กรมการข้าวจึงได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการผลิตข้าว(supply) ปี 2565/66 ไว้ที่จำนวน 30 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็น

– ข้าวหอมมะลิ 9.1 ล้านตันข้าวเปลือก

– ข้าวหอมปทุมธานี (ข้าวหอมไทย) 1.8 ล้านตันข้าวเปลือก

– ข้าวขาว (ข้าวเจ้า) 12.9 ล้านตันข้าวเปลือก

– ข้าวเหนียว 6 ล้านตันข้าวเปลือก

– ข้าวตลาดเฉพาะ 0.2 ล้านตันข้าวเปลือก

โดยกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวหอมปทุมธานี ข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวตลาดเฉพาะเท่ากับเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว ปี 2565/66 ยกเว้นข้าวหอมมะลิจะกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวมากกว่าความต้องการใช้ข้าวจำนวน 2.3 ล้านตันข้าวเปลือก

สำหรับข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จะใช้เพาะปลูกปีการผลิต 2565/66 รวมรอบที่ 1 (นาปี) และรอบที่ 2 (นาปรัง) พิจารณาจากข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกชนิดพันธุ์ข้าว

สำหรับนาปี ปี 2565/66 และนาปรัง ปี 2566 นั้น มีเพียงพอกับการเพาะปลูก รวมจำนวน 636,000 ตัน แบ่งการผลิตเป็น 1) กรมการข้าว 95,000 ตัน 2) สหกรณ์การเกษตร30,000 ตัน 3) ศูนย์ข้าวชุมชน 111,000 ตัน และ4) สมาคมผู้รวบรวมและจ าหน่วยเมล็ดพันธุ์ข้าว 400,000 ตัน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป